top of page

Algemene voorwaarden
CAMI Beauty

Door het maken van een afspraak bij CAMI Beauty, ga je akkoord met de algemene voorwaarden die hieronder besproken worden.  

Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op,
want we helpen je graag verder.

Algemene voorwaarden: Beleid

1 Algemeen 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen CAMI Beauty en een cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2 Inspanningen studio 

CAMI Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. CAMI Beauty zal zoveel als mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 

3 Afspraken 

U kunt uw afspraak kosteloos annuleren binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak, daarna zijn wij genoodzaakt 50% van de behandelprijs in rekening te brengen. Bij niet annuleren, dus "no show" moeten wij helaas het gehele bedrag in rekening brengen. 

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt of regelmatig verzuimt, mag CAMI Beauty het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. 

Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag CAMI Beauty de verloren tijd inkorten op de behandeling en wordt er bv geen nail-art geplaatst. Indien de cliënt meer dan 15min te laat is, ben ik genoodzaakt de afspraak te verplaatsen. 

CAMI Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

4 Betaling 

CAMI Beauty vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website en in de studio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. CAMI Beauty vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. 

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Dit kan gebeuren met contant geld. 

5 Persoonsgegevens & privacy 

De cliënt voorziet CAMI Beauty vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan CAMI Beauty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. 
CAMI Beauty neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenfiche. CAMI Beauty behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

CAMI Beauty zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder toestemming vooraf van de cliënt. 

6 Geheimhouding 

CAMI Beauty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, CAMI Beauty verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

7 Aansprakelijkheid 

Bij schimmelnagels worden geen kunstnagels geplaatst. U wordt doorverwezen naar uw huisarts. 

Er worden géén kunstnagels geplaatst onder de 18 jaar. Dit omdat de nagel nog niet volledig volgroeid is, en er een grote kans is op een allergische reactie of permanente beschadiging van het nagelbed. Zo zal ook de nagelplaat veel vetter zijn doordat op deze leeftijd de hormonen volop in ontwikkeling zijn. Zo ontstaat er meer kans op loslating of lucht. Bij twijfel zal er naar de identiteitskaart gevraagd worden. 

CAMI Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CAMI Beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. 

CAMI Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio. 

8 Garantie 

Garantie geldt binnen de week na het plaatsen van de kunstnagels op lucht of loslaten gel. Deze garantie vervalt indien: 

  • Kunstnagels die bij ons in het salon zijn geplaatst door een ander nagelsalon werden behandeld. 

  • Geen handschoenen gedragen worden, tijdens het werken met chemische middelen. 

  • De kunstnagels afgebeten of opzettelijk beschadigd werden. 

  • De nagels sporen van breuk en/of scheuren vertonen wat duidt op onjuist gebruik. Voortvloeiend hieruit vervalt op dat moment ook de garantie op de overige nagels. 

  • Cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. 

  • De nagelstylist van tevoren kenbaar heeft gemaakt dat u beschikt over één of meerdere probleemnagels. Op deze specifieke nagel(s) kan geen garantie worden verleend. 

  • Zwangerschap 

  • Indien u medicatie gebruikt 

9 Beschadiging en diefstal 

CAMI Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. CAMI Beauty meldt diefstal altijd bij de politie. 

10 Klachten 

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking persoonlijk gemeld worden aan CAMI Beauty. Er wordt in geen enkele situatie geld teruggeven aan de cliënt. 

11 Nail art 

Indien CAMI Beauty een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij CAMI Beauty. 

12 Behoorlijk gedrag 

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft CAMI Beauty het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen. 

Tijdens een behandeling is het verboden te roken of te eten. 

Huisdieren zijn niet toegelaten in de praktijk. 

13 Recht 

Op elke overeenkomst tussen CAMI Beauty en de cliënt is Belgisch recht van toepassing. 

Algemene voorwaarden: Tekst
bottom of page